Általános szerződési feltételek

www.cleocollection.hu

Bevezetés: Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja a CleoCollection Általános szerződési feltételeit! Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékekkel vagy Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos kérdései vannak, felveheti az Eladóval a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Adatok:
Cég neve: Csiszér Klaudia E.v.
Székhelye: 2318. Szigetszentmárton Völgy utca 16.
Postacíme: 1094. Budapest Páva utca 13.
Adószáma: 56717400-1-33
Nyilvántartási száma: 55392994
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Cég bankszámlaszáma: 11709002-25971626  OTP
Képviselő neve: Csiszér Klaudia
Honlap címe: www.cleocollection.hu
E-mail cím: cleocollection.hu@gmail.com
Telefonszám: +3630/841-6811
Tárhelyszolgáltató adatai: Lebaker Kft. 1165. Budapest, Bökényföldi út 101. cweb.hu

Fogalmak:
Felek:
Eladó és
Fogyasztó/Vállalkozás együttesen.
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy.
Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.
Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul.

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése.
Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre.
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon.
Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság.
Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.
Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

  ÁSZF hatálya és elfogadása: A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön rendelése leadásával elfogadja Vállalkozásunk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.  
Szerződés nyelve és formája: A szerződés nyelve magyar. A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.  
Árak: Az árak forintban értendők. Vállalkozásunk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.  
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek: A Fogyasztó a terméket, illetőleg Eladó tevékenységét illető kifogásait az Eladó alábbi elérhetőségein terjesztheti elő:

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Eladóval panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
A szóbeli panaszt Eladó haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére.
Az írásbeli panaszt Eladó a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Eladó álláspontját köteles megindokolni. Eladó köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén. Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja. Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját. Abban az esetben, ha Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:
Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás: A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás: A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Békéltető Testületi eljárás: Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testületi eljárásban Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ha Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Eladó együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet. A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni. Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről). Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást. További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72 507-154 Fax: 06-72 507-152 E-mail cím: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu  
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523 Fax: 06-76 501-538 E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu  
Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66 324-976 Fax: 06-66 324-976 E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870 Fax: 06-46 501-099 E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu  
Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám: 06-1 488-2131 Fax: 06-1 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  
Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62 554-250/118 Fax: 06-62 426-149 E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu  
Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22 510-310 Fax: 06-22 510-312 E-mail cím: fmkik@fmkik.hu  
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96 520-217 Fax: 06-96 520-218 E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu  
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52 500-710 Fax: 06-52 500-720 E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu  
Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36 429-612 Fax: 06-36 323-615 E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570 Fax: 06-56 510-628 E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu  
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34 513-027 Fax: 06-34 316-259 E-mail cím: szilvi@kemkik.hu  
Nógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32 520-860 Fax: 06-32 520-862 E-mail cím: nkik@nkik.hu  
Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81. Telefonszám: 06-1 269-0703 Fax: 06-1 474-7921 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  
Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Telefonszám: 06-82 501-026 Fax: 06-82 501-046 E-mail cím: skik@skik.hu  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42 311-544 Fax: 06-42 311-750 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu  
Tolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám: 06-74 411-661 Fax: 06-74 411-456 E-mail cím: kamara@tmkik.hu  
Vas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94 312-356 Fax: 06-94 316-936 E-mail cím: vmkik@vmkik.hu  
Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Telefonszám: 06-88 429-008 Fax: 06-88 412-150 E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu  
Zala Megyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92 550-513 Fax: 06-92 550-525 E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu  

Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek. Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban. Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével. Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU    

Szerzői jogok: Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos, Csiszér Klaudia írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.  

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex: Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes. Eladónak a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.  

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése: A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.  

Termékek tulajdonságai: Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt. Egyes ásványoknál természetes dolog a szín megváltozása a viselés, a napfény, víz, idő, stb.  hatására. Ezekért az elváltozásokért az Eladó nem felelős. Egyes ásványokban zárványok találhatók, ami teljesen természetes velejárói. Kijelzőktől, monitoroktól függően némi színeltérés lehetséges.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért: A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Eladó a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.  

Eljárás hibás ár esetén: Eladó kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár.
 • Elvártnál jóval olcsóbb ár , akció, kedvezmény nélkül.

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Eladó tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.  

Webshopunk használata: Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja.
Webshopunkban kulcsszó alapján történő keresésre is van lehetőség. Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket.
A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik. Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással, az oldalra belépve, amennyiben nincsen még regisztrációja, abban az esetben a regisztráció létrehozásával van lehetősége rendelése leadására.
Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A regisztráció sikerességéről e-mailben küldünk megerősítést. A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles Eladónak tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.
A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket.
Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza ikonra kattintva van mód rá.  

Rendelés véglegesítése: Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk. A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Eladó részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön. Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.  

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése: Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése. Eladó egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

Számlázás: Minden esetben emailben küldjük a számlát.

Fizetési módok:  
Banki átutalás: A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, átadjuk csomagját a futárszolgálatnak kiszállítás céljából.  
Utánvét:
A fizetés történhet készpénzben közvetlenül a csomag átvételekor, melyet a csomag kézbesítését végző futárnak szükséges átadni. Ebben az esetben megrendelés után átadjuk a futárszolgálat részére a küldeményt, amit az Ön által megadott címre kiszállítanak. FONTOS: Akik nem jelzik felénk előre, hogy milyen okból nem veszik át utánvétes csomagjaikat, nyilvánossá tesszük adataikat. Emiatt a 3500 Ft-os kárunk megfizetése után lekerülnek róla. Egyre több a nem átvett csomag, mert közben meggondolta magát vagy lusta felkelni a futárhoz, már érdektelen számára, stb.,stb., indokokat adnak a futároknak.

Átvételi módok: Termékeinket a GLS Futárszolgálattal és a Magyar Postával szállíttatjuk a vevő által kért címre. Kivételes esetekben (nagy méret, nagyon sérülékeny, stb.) saját szállítónk végzi a kiszállítást. Ezeknél a termékeknél ez külön fel van tüntetve a termék leírása részben.  

Teljesítési határidő: A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 1-6 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.  

Jogfenntartás és kikötés: Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, Eladó abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül. Eladó visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a termék árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Eladó felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.

Külföldi értékesítés: A Magyarországon kívüli vásárlásra szintén Általános szerződési feltételeink irányadóak. Fogyasztó ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkező, az Európai Unión belül terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy. A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Eladó nem köteles a Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni. Eladó nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek. A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel. Online fizetés esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben történik. Eladó visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Eladó felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére. Eladó a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is, amennyiben rendelkezésre áll az adott országban az adott szállítási mód. A Fogyasztó/Vállalkozás kérheti a termék külföldre történő szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási díj megfizetése mellett.  

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:  
Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról: Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával! A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül. A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is. Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.
Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.
Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége: Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre. A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Eladó kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:  
Eladó visszatérítési kötelezettsége: Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Eladó az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.
Eladó visszatérítési kötelezettségének módja: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Eladót nem terheli felelősség.  
Többletköltségek: Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.
Visszatartási jog: Eladó visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:  
Termék visszaszolgáltatása: Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Eladó által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése: A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Eladó címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Eladó számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért: A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás: A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.
Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával? Ön Eladó hibás teljesítése esetén Eladóval szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben elállhat a szerződéstől. Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 1 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti. Ha a Fogyasztó és Eladó közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 6 hónapnál rövidebb elévülési határidő nem köthető ki.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Eladó nyújtotta.

Termékszavatosság:  
Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával? Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 6 hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.
Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
 • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
 • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

Jótállás:  
Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával? Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Eladó jótállásra köteles. Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.
Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján? A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek esetén Eladó nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. A jótállás időtartama fél év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben Eladó végzi), napjával kezdődik.
Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya? A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási teher.   Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ennek lejárta (fél év) után az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.
Három munkanapon belüli csereigény: Webáruházunkban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli termékcsere joga. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Eladónak úgy kell értelmeznie, hogy a termék eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnünk.
Mikor mentesül Eladó jótállási kötelezettsége alól? Eladó jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt. Hatályba lépés ideje: 2020.11.11.

error: Content is protected !!